ข่าวและกิจกรรม

ไทยเข้าร่วมการประชุม Bali Democracy Forum ครั้งที่ 7

10/10/2014

​เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 นายมนัสวี ศรีโสดาพล รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุม Bali Democracy Forum (BDF) ครั้งที่ 7 ที่บาหลี อินโดนีเซีย ร่วมกับผู้แทนจาก 85 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ยุโรป และอเมริกา ซึ่งประกอบด้วยระดับผู้นำ 4 ประเทศ ระดับรัฐมนตรี 14ประเทศ ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นรวมถึงประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตยภายใต้หัวข้อหลักเรื่อง พัฒนาการของสถาปัตยกรรมประชาธิปไตยในภูมิภาค สิ่งท้าทายด้านการพัฒนาการเมือง การมีส่วนร่วมของสาธารณชน และการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในศตวรรษที่ 21

นายมนัสวีฯ ได้กล่าวยืนยันถึงความมุ่งมั่นและความเชื่อในค่านิยมประชาธิปไตยของไทย โดยแจ้งถึงพัฒนาการทางการเมืองในประเทศไทยในห้วงปีที่ผ่านมา ซึ่งประสบกับปัญหาความขัดแย้งและความสูญเสีย ทำให้จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารประเทศไทยกำลังมุ่งหน้าผลักดันการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ รวมถึงส่งเสริมการสร้างความปรองดองเพื่อให้ประชาธิปไตยของประเทศกลับมามีความแข็งแกร่งและยั่งยืนยิ่งขึ้น โดยให้ความสำคัญกับหลักธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบ หลักนิติธรรม และสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ การเผชิญและจัดการกับสิ่งท้าทายของประชาธิปไตยไม่ใช่เรื่องง่าย แต่มิตรประเทศในภูมิภาคสามารถช่วยเหลือกันและเรียนรู้จากประสบการณ์ของกัน และกันเพื่อให้สถาปัตยกรรมประชาธิปไตยของภูมิภาคพัฒนาและอำนวยประโยชน์ให้กับทุกคนต่อไป

การประชุม BDF ริเริ่มโดย ดร. ซูซิโล บัมบัง ยูโดโยโน ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ตั้งแต่ปี 2551 โดยมุ่งส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคด้านการพัฒนาประชาธิปไตยและการเมือง เน้นการหารืออย่างเปิดกว้าง สร้างสรรค์ และเรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของแต่ละประเทศ ดร.ซูซิโลฯ กล่าวในการประชุม BDF ครั้งนี้ ถึงสิ่งท้าทายที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกประสบ สถานการณ์ความขัดแย้งและการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองในประเทศต่างๆ โดยอินโดนีเซียได้ผ่านการจัดการเลือกตั้งทั่วประเทศล่าสุดตามกระบวนการรัฐธรรมนูญอย่างสันติ โดยที่เป็นการเข้าร่วมครั้งสุดท้ายในฐานะประธานาธิบดี ดร.ซูซิโลฯ ได้อวยพรให้ BDF เป็นการประชุมที่เสริมความพยายามในการผลักดันการพัฒนาประชาธิปไตยในภูมิภาคอย่างต่อเนื่องต่อไป
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ย้อนกลับ