ข่าวและกิจกรรม

นางกานดา วัชราภัย ประธานคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี (United Nations Commission on the Status of Women - CSW) สมัยที่ 59 ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ

08/12/2014

นางกานดา วัชราภัย ขณะปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี

ตามที่นางกานดา วัชราภัย ผู้แทนไทยด้านสิทธิสตรีในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้ม ครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก และอดีตรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี (Commission on the Status of Women – CSW) สมัยที่ 59 จากการเสนอชื่อของประเทศไทยนั้น โดยนางกานดาฯ ได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการเพื่อประชุมเตรียมการการประชุม CSW สมัยที่ 59 โดยได้ประชุมร่วมกับคณะทำงานเตรียมการจัดประชุม CSW (CSW Bureau) การหารือร่วมกับรัฐสมาชิก ครั้งที่ 3 (Third Consultation with Member States) และการหารือร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs Briefing) ระหว่างวันที่ 8 – 12 ธันวาคม 2557 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา


ผลจากการประชุมเตรียมการ CSW โดยสรุป คือ

การประชุม CSW สมัยที่ 59 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-20 มีนาคม 2558 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
โดยการประชุม CSW ในสมัยนี้จะให้ความสำคัญกับการทบทวนความก้าวหน้าและความสำเร็จ รวมทั้งข้อท้าทายในการดำเนินการตามปฏิญญาปักกิ่งและแผนปฏิบัติการปักกิ่ง เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปีของปฏิญญาและแผนปฏิบัติการดังกล่าว นอกจากนี้ CSW 59 ยังคาดหวังในการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานของ CSW ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผ่านการรับรองข้อมติในเรื่องดังกล่าว


คณะทำงานเตรียมการจัดประชุม CSW สมัยที่ 59 เน้นย้ำให้เกิดคำมั่นทางการเมืองที่ชัดเจนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง
จึงเน้นถึงบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้แทนระดับรัฐมนตรีในการเข้าร่วม ประชุมฯ โดยรูปแบบการประชุมจะประกอบไปด้วย


  1. การรับรองปฏิญญาระดับรัฐมนตรี (Ministerial Declaration) ในวันแรกของการประชุม
  2. การประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรี (Ministerial Round tables) จำนวน 4 การประชุม โดยจะจัดคู่ขนานกัน 2 การประชุม
    มีหัวข้ออาทิ เช่น การส่งเสริมเศรษฐกิจสำหรับผู้หญิงและเด็กหญิง การลงทุนในเรื่องความเสมอภาคทางเพศและการเสริมพลังแก่ผู้หญิง
  3. เวทีอภิปรายในประเด็นที่สำคัญ เช่น กลไกระดับชาติในการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ การตระหนักถึงสิทธิของผู้หญิงและเด็กกลุ่มเปราะบาง
    ทรัพยากรในการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ: ตัวอย่างที่ดี กลยุทธ์ในการปฏิบัติ และก้าวต่อไป
  4. การหารือในเรื่อง ความรับผิดชอบของผู้ชายและเด็กชาย เพื่อสนับสนุนการบรรลุความเสมอภาคทางเพศ

การเป็นประธาน CSW 59 ของไทยสะท้อนความสำคัญที่ไทยให้ต่อเรื่องความก้าวหน้าและสิทธิสตรี
โดยไทยจะร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การประชุม CSW 59 บรรลุความสำเร็จ โดยมุ่งผลให้การประชุมยกระดับมาตรฐานความเสมอภาคทางเพศและการเสริมพลังอำนาจของสตรีให้มีความก้าวหน้าขึ้นไปอีกระดับ ภายหลัง 20 ปีของการครบรอบปฏิญญาปักกิ่งและแผนปฏิบัติการปักกิ่ง

เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ย้อนกลับ