ข่าวและกิจกรรม

การนำเสนอรายงานประเทศไทยตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ICESCR) ณ นครเจนีวา

04/06/2015

หัวหน้าคณะผู้แทนไทยได้กล่าวถ้อยคำแถลงต่อที่ประชุม

เมื่อวันที่ 4-5 มิถุนายน 2558 คณะผู้แทนไทยได้เดินทางไปนำเสนอรายงานการปฏิบัติตามพันธกรณีกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on the Economic, Social and Cultural Rights – ICESCR) ต่อคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ESCR) ณ นครเจนีวา
โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

คณะผู้แทนไทยได้กล่าวถึงพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมของไทย
ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษที่สำคัญก่อนกำหนดเวลา อันเป็นผลจากนโยบายพัฒนาประเทศที่มีคนเป็นศูนย์กลาง นโยบายการศึกษาถ้วนหน้า และการประกันสุขภาพถ้วนหน้า รวมถึงสิ่งท้าทายที่ไทยประสบ นอกจากนี้ ไทยยังให้ความสำคัญกับหลักการปกป้องคุ้มครองสิทธิเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่สะท้อนอยู่ในร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบัน เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญฉบับอื่น ๆ ที่ผ่านมา อีกทั้งได้ออกกฎหมายที่ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (อาทิ พ.ร.บ. ความเท่าเทียมทางเพศ) และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ทั้งนี้ ไทยกำลังผลักดันการปฏิรูปและการพัฒนาการเมืองไทยเพื่อกลับสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง และยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชน และการทำงานร่วมกับภาคประชาสังคม


คณะกรรมการ ESCR ได้แสดงความชื่นชมไทย ในเรื่อง นโยบายประกันสุขภาพถ้วนหน้า แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3
การผ่านกฎหมายที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ รวมถึงนโยบายดูแลกลุ่มผู้ยากไร้ ผู้พิการ คนเร่ร่อน อย่างไรก็ดี คณะกรรมการได้แสดงความห่วงใยถึงกรณีต่าง ๆ อาทิ การใช้อำนาจตาม มาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557) ผลกระทบทางการเมืองต่อสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ หรือชนพื้นเมืองดั้งเดิม การขับไล่ชาวบ้านออกจากพื้นที่ป่า การบริหารจัดการแรงงานและผู้ลักลอบเข้าเมืองหลากกลุ่ม การค้ามนุษย์ การละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยบริษัทเอกชนในต่างประเทศ และการคุ้มครองนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน มาตรา 112 แห่งประมวลกฎหมายอาญา


คณะผู้แทนไทยได้ตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติด้านต่าง ๆ กับคณะกรรมการ
โดยได้เรียนรู้และรับคำแนะนำเพื่อจะไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันเป็นประโยชน์สำหรับคนไทยยิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป

เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ย้อนกลับ