ข่าวและกิจกรรม

นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศเฉลิมฉลองครบรอบ ๗๕ ปี ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน โดยได้ประกาศคำมั่นด้านสิทธิมนุษยชนของไทยเนื่องในโอกาสดังกล่าว

09/10/2023

เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศเฉลิมฉลองครบรอบ ๗๕ ปี ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rigths – UDHR) โดยได้ประกาศคำมั่นด้านสิทธิมนุษยชนของไทยเนื่องในโอกาสดังกล่าว ๕ ข้อ ได้แก่ (๑) การผลักดันความคืบหน้าของพันธกรณีและการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนของไทย โดยการให้สัตยาบันอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการสูญหายโดยถูกบังคับ การเพิ่มความพยายามในการส่งเสริมประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม และการผลักดันให้ความเท่าเทียมทางเพศมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น (๒) การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในการรับมือกับความท้าทายใหม่ในโลกที่มีนัยด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (๓) การยกระดับคุณภาพและการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของทุกคน (๔) การจัดอบรมด้านสิทธิมนุษยชนให้กับทุกภาคส่วน และ (๕) การจัดให้มีการปฏิสัมพันธ์กับเยาวชนอย่างมีความหมาย สม่ำเสมอ และเป็นระบบ

อนึ่ง เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการครบรอบ ๗๕ ปีของ UDHR ผู้แทนระดับสูงของประเทศต่าง ๆ ได้ร่วมกันประกาศคำมั่นด้านสิทธิมนุษยชน ประเทศละ ๑-๕ ข้อ โดยการร่วมประกาศคำมั่นดังกล่าวของไทย นอกจากจะเป็นการแสดงจุดยืนและย้ำความมุ่งมั่นของไทยในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแล้ว ยังมีส่วนช่วยในการผลักดันให้การดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนของไทยมีความคืบหน้ายิ่งขึ้น


On 11 December 2023, H.E. Mr. Parnpree Bahiddha-Nukara, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand, joined the international community in celebrating the 75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), by announcing Thailand’s human rights pledges. Thailand’s five pledges are summarised as follows:
(1) advancing human rights commitments and actions by ratifying the ICPPED, promoting the efficiency of the justice process and advancing gender equality;
(2) upgrading national infrastructure in dealing with new global challenges that have human rights implications, including climate change and environment;
(3) enhancing the quality and access to health services for all people;
(4) providing human rights education and training for government officials and all sectors of the society and;
(5) institutionalise regular and meaningful engagement with youth.

UN member states are making 1-5 pledges today in order to commemorate the 75th anniversary of the UDHR and reaffim their commitment to advance the promotion and protection of human rights. The announcement of Thailand’s pledges not only reiterates our unwavering commitment, but also aims to strengthen our efforts in advancing human rights in the country.
#UDHR75 #humanrights75 #humanrights #Thailand4HRC #humanrightspledges
#OHCHR


เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ย้อนกลับ