ข่าวและกิจกรรม

นางกานดา วัชราภัย อดีตรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับการรับรองให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี (Commission on the Status of Women หรือ CSW) ของสหประชาชาติ สมัยที่ 59

11/07/2014

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2557 นางกานดา วัชราภัย อดีตรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับการรับรองจากรัฐสมาชิกในกลุ่มเอเชีย-แปซิฟิก ให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี (Commission on the Status of Women- CSW) ของสหประชาชาติ ในการประชุมสมัยที่ 59 ซึ่งเป็นวาระการดำรงตำแหน่งประธานของประเทศในกลุ่มเอเชีย-แปซิฟิก ทั้งนี้ การประชุม CSW สมัยที่ 59 จะมีขึ้นในเดือนมีนาคม 2558 และเป็นการครบรอบ 20 ปีของการรับรองปฏิญญาปักกิ่งและแผนงาน (Beijing Declaration and Platform for Action)

การได้รับการรับรองให้ดำรงตำแหน่งประธานของบุคลากรไทยครั้งนี้ แสดงถึงการที่นานาประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มเอเชีย-แปซิฟิก ไว้วางใจและเชื่อมั่นในบทบาทของไทยในฐานะที่เป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านการส่งเสริมสิทธิและบทบาทของสตรี นอกจากนี้ การดำรงตำแหน่งดังกล่าวยังช่วยเสริมบทบาทของไทยในกรอบสหประชาชาติในภาพรวม อีกทั้งสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีของไทยด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งไทยให้ความสำคัญมาโดยตลอด

คณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี (CSW) เป็นหนึ่งในคณะกรรมาธิการภายใต้คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (ECOSOC) มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายระดับโลกด้านความเสมอภาคทางเพศ และการส่งเสริมบทบาทของสตรี โดยทุกปี ผู้แทนประเทศสมาชิกจะประชุมร่วมกันเพื่อประเมินพัฒนาการของ การดำเนินการ ตลอดจนจัดทำนโยบายที่ช่วยเสริมสร้างความเสมอภาคทางเพศและศักยภาพของสตรีทั่วโลก

นางกานดาฯ เคยดำรงตำแหน่งผู้แทนของไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children- ACWC) และได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานในคณะกรรมาธิการ ACWC ระหว่างปี 2554-2556 อีกทั้งเคยดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระหว่างปี 2548-2553 โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติงานด้านสิทธิสตรีและความเท่าเทียมทางเพศทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค และเวทีระหว่างประเทศ มาเป็นเวลากว่า 20 ปีเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ย้อนกลับ