ข่าวและกิจกรรม

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับเลขาธิการ Amnesty International

28/04/2023

เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ พบหารือ Ms. Agnès Callamard เลขาธิการ Amnesty International (AI) เนื่องในโอกาสเดินทางมาประเทศไทย

เลขาธิการ AI ได้มอบรายงานประจำปีเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั่วโลกประจำปี ค.ศ. ๒๐๒๒ - ๒๐๒๓ ให้แก่รองปลัดกระทรวงฯ รวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของ AI ในประเทศไทย และแลกเปลี่ยนมุมมองด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงการจัดกิจกรรม ‘เลือกตั้ง ๖๖: วาทะผู้นำ วาระสิทธิมนุษยชน’ ซึ่งสำนักงาน AI ประเทศไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ โดยมีเลขาธิการ AI เข้าร่วมด้วย กิจกรรมดังกล่าวมีผู้แทนจากพรรคการเมือง ๑๒ พรรคเข้าร่วมอภิปราย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงว่าบรรยากาศการรณรงค์หาเสียงมีความครึกครื้นและประเทศไทยให้ความสำคัญกับวาระด้านสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมประชาธิปไตย และเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือง โดยทั้งสองฝ่ายได้กล่าวถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการเมือง และนโยบายของพรรคการเมืองต่าง ๆ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของเยาวชน ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้ จะมีเยาวชนที่มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรกเป็นจำนวนมาก

ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในภูมิภาค และพัฒนาการด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย อาทิ การมีผลใช้บังคับของ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมาน พ.ศ. ๒๕๖๕ การใช้สิทธิในเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมโดยสันติของเยาวชน รวมถึงแนวทางความร่วมมือระหว่าง AI กับกระทรวงการต่างประเทศ และส่วนราชการอื่น เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยรองปลัดกระทรวงฯ ได้เน้นย้ำถึงการดำเนินการของภาครัฐในการมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับภาคประชาสังคม รวมถึงผ่านกระบวนการ Universal Periodic Review (UPR) ซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ กรมองค์การระหว่างประเทศ ได้ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจัดการหารือเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของภาคประชาสังคมเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อเสนอแนะที่ไทยตอบรับและคำมั่นโดยสมัครใจของไทยในกรอบ UPR รอบที่ ๓ ซึ่งมีผู้แทน AI เข้าร่วมด้วย

อนึ่ง Amnesty International ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๐๔ มีสำนักงานใหญ่ ณ กรุงลอนดอน ปัจจุบัน มีนักรณรงค์และนักเคลื่อนไหวสังคมกว่า ๑๐ ล้านคนทั่วโลกที่ให้การสนับสนุน มีสำนักงานในประเทศไทย ดังนี้ (๑) สมาคมแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ปทท. (AI ปทท.) และ (๒) สำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก (สนง. ภูมิภาคฯ)


******************

Deputy Permanent Secretary meets with Secretary-General
of 
Amnesty International

On 21 April 2023, Ms. Busadee Santipitaks, Deputy Permanent Secretary for Foreign Affairs, met with Ms. Agnès Callamard, Secretary-General of Amnesty International (AI), at the Ministry of Foreign Affairs, during the latter’s visit to Thailand.

AI Secretary-General gave DPS the recently launched “Amnesty International Report 2022/23: The state of the world’s human rights,” as well as briefing her on AI’s activities in Thailand, including the recent public debate co-hosted by AI Thailand on “Human Rights Agenda.” Attended by leaders of 12 political parties, Secretary-General, and the general public, the forum reflected the vibrancy of election campaigns as well as the importance that Thailand attaches to democracy, human rights, and the exercise of free expression. Both sides also highlighted the importance of youth participation in politics, as the votes of the younger generations will be critical and constitute an important part of this upcoming election.

Both sides exchanged views on human rights developments both in the region and in Thailand, including the entry into force of the Act on Prevention and Suppression of Torture and Enforced Disappearance B.E. 2565. They also discussed possible ways to further advance collaboration among AI, MFA, and other government agencies through, for instance, the Universal Periodic Review (UPR) process. Recently, the Department of International Organizations and the Rights and Liberty Protection Department hosted an online workshop in order to engage with civil society organizations, including AI, on the UPR implementation.

Established in 1961, the London-based organization now has around 10 million members worldwide. AI also has 2 offices in Thailand, namely, AI Thailand and AI Regional Office for East and South East Asia and the Pacific.เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ย้อนกลับ