รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 77 (UNGA77) ระหว่างวันที่ 17-25 กันยายน 2565 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

" />

ข่าวและกิจกรรม

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 77 (UNGA77)

14/11/2022

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และคณะผู้แทนไทย มีกำหนดเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 77 (UNGA77) และกิจกรรมคู่ขนานสำคัญ ระหว่างวันที่ 17-25 กันยายน 2565 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ซึ่งการประชุมสมัชชาฯ ในปีนี้จะเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นแบบ in-person อย่างเต็มรูปแบบนับตั้งแต่การแพร่ระบาดของโควิด-19 เมื่อปี 2563 ซึ่งเป็นโอกาสให้ไทยได้ดำเนินแนวทาง ดังนี้

(1) กระชับความสัมพันธ์ (reconnect) กับนานาประเทศ (2) ตอกย้ำ (reaffirm) ความเชื่อมั่นของไทยต่อระบบพหุภาคี ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการผลักดันวาระสำคัญด้านการพัฒนาของโลก และรับมือกับประเด็นความท้าทายใหม่ อาทิ เทคโนโลยีดิจิทัล การใช้อวกาศส่วนนอก และการผลักดันให้ระบบการเงินโลกมีความยุติธรรมและเท่าเทียม (3) ร่วมกำหนด (reshape) วาระสำคัญของโลก ผ่านการมีส่วนร่วมในการหารือต่าง ๆ และนำเสนอบทบาทของไทยในฐานะประธานเอเปค นำเสนอผลลัพธ์ของการประชุมเอเปค รวมถึงการเป็นผู้ประสานงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของอาเซียน โดยมุ่งผลักดันวาระสำคัญของไทย โดยเฉพาะโมเดลเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green (BCG) ซึ่งมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ และ (4) สานต่อ (revitalize) ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐไทยกับชุมชนไทยในสหรัฐฯ และภาคเอกชน อาทิ US-ASEAN Business Council (USABC)

ทั้งนี้ การเยือนครั้งนี้ยังเป็นโอกาสที่ไทยจะได้เปิดตัวการลงสมัครเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council: HRC) วาระปี ค.ศ. 2025-2027 ของไทยอีกด้วย สำหรับการเข้าร่วม UNGA77 ของคณะผู้แทนไทยในปีนี้ตรงกับช่วง High-level Week (HLW) ซึ่งประมุขและผู้นำรัฐบาลของรัฐสมาชิก UN เดินทางมาร่วมแสดงวิสัยทัศน์และจุดยืนต่อวาระสำคัญของโลกโดยการกล่าวถ้อยแถลงในการอภิปรายทั่วไป (General debate) ภายใต้หัวข้อที่นายชอบอ เคอเรอซี (Csaba Korosi) ปธ. สมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 77 (PGA77) เป็นผู้กำหนด คือ “ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง: ทางออกที่พลิกรูปแบบเพื่อรับมือความท้าทายที่เชื่อมโยงกัน” (A watershed moment: transformative solutions to interlocking challenges) โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดกล่าวถ้อยแถลงในช่วงเช้าของวันที่ 24 กันยายน 2565 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ

นอกจากนี้ พลเอก ประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการนายกรัฐมนตรี จะร่วมกล่าวถ้อยแถลงแบบบันทึกวีดิทัศน์ล่วงหน้าในการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยการพลิกโฉมการศึกษา (Transforming Education Summit: TES) ในวันที่ 19 กันยายน 2565 โดยมุ่งแสดงเจตนารมณ์ของไทยในการสนับสนุนการพัฒนาทักษะของผู้เรียน และการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดเข้าร่วมกิจกรรมคู่ขนานอีกกว่า 10 รายการ ครอบคลุมประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาคมโลก เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของไทยในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะประเด็นสาธารณสุขที่ไทยมีการดำเนินงานที่ดี โดยในครั้งนี้ ไทยจะร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมคู่ขนาน 3 กิจกรรม ได้แก่ 1.1 การประชุม Mental health in schools and education settings: and Urgent Call to Action for World Leaders and Donors ในวันที่ 20 กันยายน 2565 ณ UNICEF House โดยจัดร่วมกับกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (United Nations Children’s Fund: UNICEF) และองค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) 1.2 การประชุม Group of Friends of UHC and Global Health (Investment in Health systems for UHC) ในวันที่ 21 กันยายน 2565 ณ ที่ทำการคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก โดยจัดร่วมกับญี่ปุ่น และสาธารณรัฐจอร์เจีย 1.3 การประชุม Regional Pathways to the Global Goals: ASEAN’s Approach towards SDGs Implementation and Sustainable post Covid-19 Recovery ณ ที่ทำการคณผู้แทนถาวรฯ โดยจัดร่วมกับศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue: ACSDSD)

ในมิติการกระชับความสัมพันธ์กับมิตรประเทศ คณะผู้แทนไทยยังมีกำหนดพบหารือทวิภาคีกับผู้แทนระดับสูง เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และนายอันโตนิอู กุแตเรช (H.E. Mr. António Guterres) เลขาธิการสหประชาชาติด้วยเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ย้อนกลับ