ข่าวและกิจกรรม

คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการนำเสนอรายงานประเทศตามกลไก UPR รอบที่ 3

14/11/2022

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 คณะผู้แทนไทย นำโดยนายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้นำเสนอรายงานการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยภายใต้กระบวนการ Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ 3

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถ้อยแถลงเปิดของคณะผู้แทนไทยซึ่งเน้นให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายของไทยที่ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่กัน รวมทั้งได้สะท้อนพัฒนาการสำคัญในการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนของไทยในด้านต่าง ๆ เพื่อยืนยันความพยายามในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และการยึดมั่นต่อพันธรณีของไทยภายใต้ตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ไทยเป็นภาคี

สาระของการนำเสนอรายงาน UPR ของไทย ครอบคลุมการดำเนินการ พัฒนาการ ความสำเร็จ ตลอดจนความท้าทาย ทั้งสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สิทธิพลเมืองและทางการเมือง และสิทธิของกลุ่มต่าง ๆ อย่างรอบด้าน โดยเฉพาะการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนและการบริหารจัดการกับความท้าทายและผลกระทบในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 และให้มุมมองเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนในอนาคตของไทย

กระบวนการ UPR เป็นกระบวนการภายใต้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council: HRC) ซึ่งกำหนดให้รัฐสมาชิกสหประชาชาติ จัดทำรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศทุก 4 ปี ครึ่ง โดยใช้ระบบรัฐสมาชิกเป็นผู้ทบทวนกันเอง (peer review) เพื่อให้ข้อเสนอแนะด้านสิทธิมนุษยชนไปปฏิบัติต่อไปอย่างสมัครใจ

ประเทศไทยได้นำเสนอรายงานฯ มาแล้ว 2 รอบ (รอบที่ 1 เมื่อปี 2554 และรอบที่ 2 เมื่อปี 2559) โดยการทบทวนสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยในรอบที่ 3 นี้ เป็นไปในบรรยากาศที่สร้างสรรค์ และครอบคลุมหลากหลายประเด็น โดยหลายประเทศชื่นชมการดำเนินการของประเทศไทยในการส่งเสริมสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยเฉพาะสำหรับกลุ่มเปราะบางต่างๆ และหยิบยกนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งมีความสำคัญยิ่งในสถานการณ์โควิด-19 รวมทั้งให้ความสนใจในเรื่องการส่งเสริมสิทธิของเด็ก สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้โยกย้ายถิ่นฐาน นอกจากนี้ ยังได้ให้ข้อเสนอแนะแก่ไทยที่หลากหลาย และเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสิทธิมนุษย์ชนอย่างต่อเนื่องต่อไปเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ย้อนกลับ