ข่าวและกิจกรรม

การจัดกิจกรรม "ดินแดนน่าอยู่ เรียนรู้สิทธิมนุษยชน" เพื่อสร้างความรู้ให้แก่เด็กในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน

28/03/2013

โต๊ะลงทะเบียน

กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมองค์การระหว่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม "ดินแดนน่าอยู่ เรียนรู้ สิทธิมนุษยชน" ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556 ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ให้แก่เด็กเกี่ยวกับประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน โดยมีเด็กระดับประถมศึกษา 4-6 พร้อมครูและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมงานได้เรียนรู้แง่มุมด้านสิทธิมนุษยชนจากกิจกรรมฐานให้ความรู้ต่าง ๆ ที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ปฏิบัติจริง ได้แก่

  • หลักการพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน
  • ปัญหาในจังหวัดชายแดนใต้
  • การต่อต้านการค้ามนุษย์
  • การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของผู้พิการ
  • การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โดยมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมทั้งสำนักงานสหประชาชาติ พร้อมกับ ภาคประชาสังคมและภาคเอกชน อาทิ โครงการ MTV Exit สนับสนุนข้อมูลและเข้าร่วมงาน

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายต่างประเทศของไทยในฐานะที่ประเทศไทยเป็น สมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ซึ่งได้ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาโดยตลอด นอกจากนั้น ยังเป็นการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะภายใต้กระบวนการ Universal Periodic Review (UPR) ตามที่ไทยได้นำเสนอรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนภายใต้กระบวนการ UPR ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติในเดือนตุลาคม 2554 และได้รับข้อเสนอแนะจากประเทศ ต่าง ๆ จำนวนทั้งสิ้น 172 ข้อมาปฏิบัติ รวมทั้งการส่งเสริมการศึกษาและเสริมสร้างขีดความสามารถ ด้านสิทธิมนุษยชนแก่ประชาชน โดยเฉพาะการปลูกฝังความรู้แก่เด็กและเยาวชน

ทั้งนี้ ไทยได้ประกาศรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานดังกล่าวให้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติทราบ ในช่วงครึ่งเทอมแรกก่อนที่ไทยจะเข้าสู่การทบทวนภายใต้กลไก UPR ครั้งที่สองในปี พ.ศ. 2559อ่านเพิ่มเติมเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ย้อนกลับ