ข่าวและกิจกรรม

สื่อไทยกับการเคารพและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานะการณ์เปราะบาง

24/09/2019

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการเสวนา “สื่อไทยกับการเคารพและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานะการณ์เปราะบาง” ที่ห้องประชุม 1001 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ โดยผู้เข้าร่วมการเสวนาจากภาครัฐบาล เอกชน ประชาสังคม สื่อมวลชนและนิสิตกว่า 60 คน ระหว่างงานได้มีการเสนอผลการวิจัยของ ดร. อลงกรณ์ ปริวุฒิวงศ์ อาจารย์คณะนิเทศน์ศาสตร์ เกี่ยวกับภาพของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางในสื่อไทยเพื่อสร้างความตระหนักรู้และแรงจูงใจที่ดีให้กับนักวิชาชีพสื่อในการนำเสนอข่าวที่เคารพและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของผู้ เพื่อนำ "คุณค่าของคน" ลงใน "คุณค่าของข่าว" พร้อมปรับเนื้อหาและถ้อยคำของข่าวให้เหมาะสมโดยยังความน่าสนใจของข่าว รวมทั้ง ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้เสนอข่าวสารในเชิงรุก

งานวิจัยนี้มีได้รวบรวมข่าวเกี่ยวกับกลุ่มคนที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง 4 กลุ่ม ได้แก่ คนพิการ ผู้สูงอายุ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ ตามหนังสือพิมพ์แนวหลักประชานิยม และสื่อออนไลน์กว่า 753 ข่าว พบว่า ยังมีรายงานข่าวที่สร้างภาพลบต่อกลุ่มผู้สูงอายุในข่าวทั่วไปประมาณร้อยละ 10 การรายงานข่าวเรื่องสิทธิมนุษยชนของคนกลุ่มนี้เน้นข้อจำกัดในมิติด้านสังคมคุณภาพชีวิต อาชีพ และแต่มิได้กล่าวถึงบทบาททางการเมืองและพลเมืองมากนัก

ภายหลังการเสนองานวิจัยฯ คุณนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม คุณสุภิญญา กลางณรงค์ ผู้ร่วมก่อตั้งคณะกรรมการรณรค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ คุณเนาวรัตน์ เสือสอาด Amnesty International ประเทศไทย คุณคำรณ มะนาวหวาน วิศวกร นักประดิษฐ์เครื่องมือและอุปรณ์การแพทย์แก่คนพิการ และคุณกิตตินันท์ ธรมธัช นายกสมาคมฟ้าสีรุ้ง ได้ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสื่อไทยกับการส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกลุ่มผู้เปราะบางในปัจจุบัน รวมทั้งความพยายามของภาครัฐบาลและภาคประชาสังคมในการส่งเสริมการเสนอข่าวและประกาศเกียรติคุณสื่อมวลชนที่เสนอข่าวอย่างสร้างสรรค์และเคารพสิทธิมนุษยชนเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ย้อนกลับ