ข่าวและกิจกรรม

การเสวนาเรื่อง พันธกรณีและการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ วิทิต มันตาภรณ์

02/05/2017

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 กระทรวงการต่างประเทศได้จัดการบรรยายและหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง พันธกรณีและการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย โดยเชิญศาสตราจารย์ กิตติคุณ วิทิต มันตาภรณ์ กล่าวปาฐกถา รวมถึงแนะนำหนังสือ “The Core Human Rights Treaties and Thailand” ซึ่งเขียนโดยศาตราจารย์กิตติคุณ วิทิตฯ โดยมีปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และคณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยการแลกเปลี่ยนความเห็นของผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงการต่างประเทศ และคุณอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เอกอัครราชทูตจาก 8 ประเทศ และ 1 กลุ่มภูมิภาค คณะทูตและองค์การระหว่างประเทศ รวมถึงผู้แทนหน่วยงานที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนได้เข้าร่วมซักถามและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการนำเสนอรายงานและการปฏิบัติตามพันธกรณีอนุสัญญาและกติกาด้านสิทธิมนุษยชนที่ไทยเป็นภาคี รวมถึงการดำเนินการของไทย และทิศทางในอนาคต โดยมีประเด็นที่ได้รับความสนใจ อาทิ สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เสรีภาพในการแสดงความเห็น การต่อต้านการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย กระบวนการยุติธรรมทางอาญา สิทธิของผู้โยกย้ายถิ่นฐาน สิทธิมนุษยชนศึกษา

กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามส่งเสริมและให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาควิชาการในเรื่องสิทธิมนุษยชน อีกทั้งสะท้อนกระบวนการที่เน้นการเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี การแสวงหาหุ้นส่วนในการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและเสริมสร้างขีดความสามารถด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศต่างๆ รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ให้กับภาคส่วนต่างๆ ในสังคม

 เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ย้อนกลับ