ข่าวและกิจกรรม

การนำเสนอรายงานด้วยวาจาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้กติกา ICCPR

07/04/2017

เมื่อวันที่ 13 14 มีนาคม 2560 คณะผู้แทนไทยนำโดยนายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้เดินทางไป ณ นครเจนีวา เพื่อนำเสนอรายงานด้วยวาจาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR) ฉบับที่ 2 

            ในการนำเสนอรายงานฯ คณะผู้แทนไทยได้ตอบชี้แจงข้อซักถาม ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแนวปฏิบัติกับคณะกรรมการประจำกติกา ICCPR ซึ่งครอบคลุมประเด็นสิทธิมนุษยชนที่หลากหลาย โดยคณะกรรมการฯ ได้รับทราบพัฒนาการตลอดจนความพยายามของไทยในการผลักดันกฎหมายและมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ พ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศฯ พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรม แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3  นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังได้สนใจติดตามประเด็นพัฒนาการทางการเมืองของไทย รวมถึงมาตรการที่ส่งผลให้เกิดข้อจำกัดด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองบางประการ โดยแนะนำให้ไทยพิจารณาผ่อนคลายตามลำดับต่อไป

            โดยรวม บรรยากาศการหารือเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และอยู่บนพื้นฐานของการแลกเปลี่ยนความเห็นเชิงวิชาการ การเข้าร่วมการรายงานดังกล่าวได้สะท้อนความมุ่งมั่นและเจตานารมณ์ของไทยในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน อีกทั้งเป็นโอกาสในการเรียนรู้และรับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชนของไทยให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกติกาฯ อย่างต่อเนื่องต่อไป  

            เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 คณะกรรมการฯ สิทธิมนุษยชนได้ออกข้อสังเกตโดยสรุป (Concluding Observations) ซึ่งมีสาระเกี่ยวกับพัฒนาการ ความท้าทายและข้อห่วงกังวล รวมถึงข้อเสนอแนะต่อไทย

กระทรวงยุติธรรมในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการปฏิบัติตามพันธกรณีกติกา ICCPR จะนำผลการนำเสนอรายงานพร้อมข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา และจะดำเนินการเผยแพร่ผลการนำเสนอรายงานให้ภาคส่วนต่างๆ ของสังคมทราบต่อไป ทั้งนี้ ไทยมีกำหนดส่งรายงานการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้กติกา ICCPR ฉบับที่ 3 ในอีก 4 ปีข้างหน้า (ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2564)


อ่านเพิ่มเติม หรือ ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่ 

รายงานฯ ฉบับที่ 2 ของไทย  คำถามเพิ่มเติม (List of issues)  คำตอบต่อคำถามเพิ่มเติม (Replies to List of Issues)  ข้อสังเกตโดยสรุป (Concluding Observations)เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ย้อนกลับ