ข่าวและกิจกรรม

สารจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันสิทธิมนุษยชนสากล ประจำปี 2559

20/01/2017

            เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2559 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีสารถึงประชาชนชาวไทยเนื่องในโอกาสวันสิทธิมนุษยชนสากล ประจำปี 2559 เน้นย้ำความสำคัญในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของทุกคน โดยคำนึงถึงหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ตลอดจนความพยายามในการขจัดปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของรัฐบาล เพื่อให้สังคมเกิดความเท่าเทียม และเคารพสิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกัน

สารจากนายกรัฐมนตรี สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ 


เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ย้อนกลับ