ข่าวและกิจกรรม

การนำเสนอรายงานประเทศไทยตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD) ณ นครเจนีวา

31/03/2016

การนำเสนอรายงานประเทศไทยตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ

เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 คณะผู้แทนไทยได้เดินทางไปนำเสนอต่อคณะกรรมการประจำอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD) ณ นครเจนีวา โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

หัวหน้าคณะผู้แทนไทย (นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) ได้กล่าวถึง (1) สถานการณ์คนพิการในไทย สถิติ กฎหมาย และโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิคนพิการที่สะท้อนพัฒนาการจากการมองเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องการกุศลมาเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมและสิทธิมนุษยชน (2) สิ่งท้าทาย และข้อจำกัดต่างๆ (อาทิ การจดทะเบียนคนพิการที่ยังไม่ทั่วถึงส่งผลต่อการเข้าถึงการให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ จากภาครัฐ ระบบการศึกษาแบบเรียนร่วม การส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ การขจัดการเลือกปฏิบัติ กลไกการติดตามการประเมินผลการดำเนินการต่างๆ สำหรับคนพิการที่ยังไม่เพียงพอ) (3) การดำเนินการตามพันธกรณีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการและเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) (4) การพิจารณาเข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (OP-CRPD) และสนธิสัญญามาร์ราเกช 


คณะกรรมการ CRPD ได้แสดงความชื่นชมไทย ในเรื่องการมีกรมส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นการเฉพาะ (ซึ่งมีไม่กี่ประเทศในโลกที่มีกรมเฉพาะสำหรับเรื่องนี้)​ การถอนถ้อยแถลงตีความข้อ 18 ของอนุสัญญาฯ (เรื่องเสรีภาพในการโยกย้ายถิ่นฐานและการถือสัญชาติ) การพัฒนากฎหมายและโครงสร้างกลไกส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิคนพิการ และความร่วมมือระหว่างประเทศของไทยเรื่องสิทธิคนพิการโดยเฉพาะกรอบภายใต้ทศวรรษคนพิการของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก


คณะผู้แทนไทยได้ตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติด้านต่าง ๆ กับคณะกรรมการ อาทิ การบังคับใช้ พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนพิการและองค์กรคนพิการ การบริหารจัดการกองทุน การเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิคนพิการ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ การจัดการศึกษาระบบเรียนร่วม ปัญหาการตัดสินใจแทนในเรื่องสำคัญ และการจัดเก็บข้อมูลและสถิติคนพิการโดยแยกประเภทที่แม่นยำและได้มาตรฐาน โดยคณะผู้แทนได้เรียนรู้และรับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิคนพิการให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของอนุสัญญาฯ ต่อไปเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ย้อนกลับ