ข่าวและกิจกรรม

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมระดับสูงของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 31 ณ นครเจนีวา

01/03/2016

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมระดับสูง

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมระดับสูง (High Level Segment) ของการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council) สมัยที่ 31 ณ นครเจนีวา

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ได้กล่าวถ้อยแถลงย้ำถึงความสำคัญของการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) บนพื้นฐานของหลักการด้านสิทธิมนุษยชน ได้แก่ การลดความเหลื่อมล้ำและการขจัดการเลือกปฏิบัติ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม การยอมรับความแตกต่างและเคารพความหลากหลาย โดยได้ใช้โอกาสนำเสนอหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าเป็นแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับการดำเนินการเพื่อบรรลุ SDGs รวมทั้งย้ำเจตนารมณ์ของรัฐบาลในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางสังคมและความยุติธรรมของประชาชนทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงกลุ่มแรงงานต่างด้าวและผู้โยกย้ายถิ่นฐาน ทั้งนี้ สิ่งท้าทายในการจัดการกับวิกฤติผู้โยกย้ายถิ่นฐานคือ การรักษาดุลยภาพของการคุ้มครองกลุ่มเปราะบางตามหลักการมนุษยธรรม ในขณะเดียวกันก็ดูแลความห่วงกังวลด้านความมั่นคงของประชาชนในประเทศ เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนในการผลักดันการพัฒนาที่ไม่ทอดทิ้งผู้ใดไว้เบื้องหลังอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศยังได้แสดงความเห็นต่อบทบาทของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนฯ ว่าควรช่วยแก้ไขสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที โดยคำนึงถึงบริบทเฉพาะของแต่ละสังคม การดำเนินการด้านการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการหลีกเลี่ยงการประณามและการทำให้เรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นประเด็นทางการเมือง

อนึ่ง การประชุมครั้งนี้ มีผู้แทนระดับสูงของประเทศและองค์การระหว่างประเทศเข้าร่วม รวมทั้งสิ้น 95 คน อาทิ ประธานาธิบดีโตโก รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศโปรตุเกส และเบลเยียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ และเลขาธิการสหประชาชาติ
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ย้อนกลับ