ข่าวและกิจกรรม

นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมผู้นำโลกว่าด้วยความเสมอภาคระหว่างเพศและการเสริมพลังสตรี

27/09/2015

นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุม - credit by UN Women

นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมผู้นำโลกว่าด้วยความเสมอภาคระหว่างเพศและการเสริมพลังสตรี:
จากคำมั่นสู่การปฏิบัติ (Global Leaders’ Meeting on Gender Equality and Women’s Empowerment: A Commitment to Action)

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2558 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมการประชุมผู้นำโลกว่าด้วยความเสมอภาคระหว่างเพศและการเสริมพลังสตรี: จากคำมั่นสู่การปฏิบัติ ซึ่งจัดขึ้นโดยรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน และองค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศแลเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women) ระหว่างการเข้าร่วมประชุมสหประชาชาติระดับผู้นำเพื่อรับรองวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015 (Post 2015 Summit) ณ สำนักงานสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

นายกรัฐมนตรี กล่าวถ้อยแถลงโดยระบุถึงบทบาทของไทยในการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี (Commission on the Status of Women – CSW) สมัยที่ 59 เมื่อเดือนมีนาคม 2558 และการดำเนินการด้านสตรีของไทยผ่านนโยบายต่างๆ อาทิ การส่งเสริมการศึกษาถ้วนหน้า และการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายในด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมสิทธิและความเสมอภาคระหว่างเพศ ป้องกันความรุนแรงในครอบครัว การถูกล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศในการทำงาน รวมทั้งการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และการดูแลฟื้นฟูดูแลผู้เสียหายซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้หญิงและเด็ก นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการประกาศใช้ พ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 และได้ย้ำความมุ่งมั่นของไทยที่จะดำเนินการเพื่อบรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ ผ่านการจัดทำหลักสูตรบทบาทหญิงชาย การจัดเก็บข้อมูลโดยจำแนกเพศ และการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย

การประชุมครั้งนี้ มีผู้นำประเทศต่างๆ เข้าร่วมกว่า 80 ประเทศ ตลอดจนผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนกลุ่มธุรกิจ โดยมีประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน เลขาธิการสหประชาชาติ พร้อมด้วยผู้นำของประเทศเม็กซิโก เคนยา ไอซ์แลนด์ ชิลี และโครเอเชีย รวมทั้งประธานสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 70 และ Under Secretary General and UN Women Executive Director ได้ร่วมเป็นประธานการประชุมดังกล่าว ซึ่งการประชุมครั้งนี้ถือเป็นการประชุมคู่ขนานในประเด็นเฉพาะเรื่องที่มีผู้แทนระดับผู้นำเข้าร่วมมากที่สุด การเข้าร่วมการประชุมของนายกรัฐมนตรีได้ช่วยให้ประชาคมโลกรับทราบเจตนารมณ์และคำมั่นทางการเมืองของไทยที่จะส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและสิทธิสตรี
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ย้อนกลับ