อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก


อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก คือ ข้อตกลงระหว่างประเทศที่จัดทำขึ้นโดยสหประชาชาติ (คณะกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชน)
โดยได้รับการรับรองจากที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) ในปี 2532


อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กบอกถึงนิยาม (เด็กหมายถึงบุคคลทุกคนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี) และมาตรฐานสิทธิมนุษยชนของเด็ก
เพื่อช่วยให้ประเทศต่าง ๆ ให้ความคุ้มครองดูแลเด็กได้อย่างเหมาะสม


อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก รวมหลักการสำคัญ
คือ การไม่เลือกปฏิบัติ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก โดยมีเนื้อหา 4 ด้าน ได้แก่

(1) สิทธิในการอยู่รอด
(2) สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง
(3) สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา และ
(4) สิทธิในการมีส่วนร่วม

ปัจจุบัน อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศที่ได้รับการรับรองมากที่สุดในโลก
โดย เกือบทุกประเทศ (196 ประเทศ) ได้เข้าเป็นภาคีแล้ว
ยกเว้น เพียงสหรัฐอเมริกาที่ยังไม่ได้เข้าเป็นภาคีประเทศไทย ได้ลงนามเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2535*
เรียบเรียงจาก หนังสืออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก จัดทำโดยกรมกิจการเด็ก และเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเว็บไซต์สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ www.ohchr.org
**
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ดูรายละเอียดได้ที่นี่
***
อยากรู้เรื่องพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ดูรายละเอียดได้ที่นี่
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มุมเยาวชน
หนังสือปฏิญญาสากลฯ ฉบับเด็กและเยาวชน หลากหลายคือหนึ่งเดียว
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
การยุติความรุนแรงต่อเด็ก
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของเด็ก
ปรัชญา และ คำกล่าว ด้านสิทธิมนุษยชน
เรียนรู้คำศัพท์ด้านสิทธิมนุษยชน

ย้อนกลับ