หนังสือปฏิญญาสากลฯ ฉบับเด็กและเยาวชน หลากหลายคือหนึ่งเดียว


สิทธิมนุษยชนเริ่มจากตัวเรา

ในสถานที่เล็กๆ ใกล้บ้านเล็ก และใกล้มากจนไม่สามารถมองเห็นได้ในแผนที่โลก

สถานที่เล็กๆ แห่งนั้นเป็นโลกของเราแต่ละคน เป็นละแวกบ้านที่เราอยู่อาศัย

เป็นโรงเรียน หรือวิทยาลัยที่เราได้เข้าเรียน เป็นโรงงาน ไร่นา หรือสำนักงานที่เราทำงาน

สถานที่เหล่านี้เป็นที่ซึ่งชาย หญิง และเด็กทุกคน ต่างมองหาความยุติธรรมที่เท่าเทียมกัน

โอกาสที่เท่าเทียมกัน ศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกัน โดยปราศจากการแบ่งแยกถ้าสิทธิเหล่านี้ไม่มีความหมายอยู่ในสถานที่รอบๆ ตัวเรา สิทธิเหล่านี้ก็จะมีความหมายเพียงน้อยนิดในทุกแห่ง

ถ้าพวกเราไม่ช่วยกันยืนหยัดปกป้องสิทธิเหล่านี้ให้อยู่ใกล้บ้านก็เปล่าประโยชน์ที่จะให้เกิดความก้าวหน้าในโลกที่กว้างใหญ่ขึ้น*
เรียบเรียงจาก หนังสือปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ฉบับเด็กและเยาวชน หลากหลายคือหนึ่งเดียว จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
**
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ฉบับเด็กและเยาวชน หลากหลายคือหนึ่งเดียว ได้ที่นี่


เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มุมเยาวชน
หนังสือปฏิญญาสากลฯ ฉบับเด็กและเยาวชน หลากหลายคือหนึ่งเดียว
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
การยุติความรุนแรงต่อเด็ก
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของเด็ก
ปรัชญา และ คำกล่าว ด้านสิทธิมนุษยชน
เรียนรู้คำศัพท์ด้านสิทธิมนุษยชน

ย้อนกลับ