ICESCR

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ตราสารระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชน

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)

TH | EN
สาระสำคัญ
 • ส่วนที่ 1 (ข้อ 1)
  กล่าวถึงสิทธิในการกำหนดเจตจำนงตนเอง
 • ส่วนที่ 2 (ข้อ 2-5)
  กล่าวถึงพันธกรณีของรัฐภาคีที่จะดำเนินมาตรการต่างๆ อย่างเหมาะสม โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ
 • ส่วนที่ 3 (ข้อ 6-15)
  กล่าวถึงสาระของสิทธิ ได้แก่ สิทธิในการทำงาน สิทธิในชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี สิทธิในด้านการศึกษา สิทธิด้านสุขภาพ สิทธิในวัฒนธรรม
 • ส่วนที่ 4 (ข้อ 16-25)
  กล่าวถึง พันธกรณีของรัฐในการจัดทำรายงานประเทศ และบทบาทของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมในการตรวจสอบการปฏิบัติตามพันธกรณี ร่วมกับกลไกอื่นๆ ของสหประชาชาติ
 • ส่วนที่ 5 (ข้อ 26-31)
  กล่าวถึงการเข้าเป็นภาคีและการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของกติกา
วัน/เดือน/ปี
การเข้าเป็นภาคี

ไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวัติ
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2542 และมีผลใช้บังคับกับไทยเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2542

คำแถลงตีความ (Declaration) /
ข้อสงวน (Reservation)

ไทยมีถ้อยแถลงตีความในการใช้สิทธิการกำหนดเจตจำนงตนเอง ซึ่งไทยมิให้ตีความว่า อนุญาตหรือสนับสนุนการกระทำใดๆ ที่จะเป็นการแบ่งแยกดินแดน (ตามความหมายใน Vienna Declaration and Programme of Action)


พิธีสารเลือกรรับของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ไทยยังไม่เข้าเป็นภาคี


ย้อนกลับ