หนังสือบทความที่น่าสนใจ

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)

ภาษาไทย/English

ดูทั้งหมด