สุนทรพจน์

ถ้อยแถลงกล่าวเปิดของหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ในการนำเสนอรายงานประเทศตามกลไก Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ 2 ณ นครเจนีวา

Englist

ดูทั้งหมด