ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — equality [x] ความเสมอภาคระหว่างเพศ [x] ประชุมผู้นำโลก [x]

นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมผู้นำโลกว่าด้วยความเสมอภาคระหวางพศและการเสริมพลังสตรี

... นายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมการประชุมผู้นำโลกว่าด้วยความเสมอภาคระหวางพศและการเสริมพลังสตรี: ... ... จากคำมั่นสู่การปฏิบัติ (Global Leaders’ Meeting on Gender Equality and Women’s Empowerment: A Commitment to ... ... และการดำเนินการด้านสตรีของไทยผ่านนโยบายต่างๆ อาทิ การส่งเสริมการศึกษาถ้วนหน้า ... ... การถูกล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศในการทำงาน รวมทั้งการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ... ... นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการประกาศใช้ พ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหว่างพศ ...
  relevance date