ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — UPR [x] OHCHR [x]

การหารือเรื่อง "sharing of best practices and promoting technical cooperation: paving the way towards the second cycle of the UPR"

OHCHR ได้ให้ความช่วยเหลือรัฐในการดำเนินการตาม UPR recommendation ใน 5 ลักษณะ OHCHR ได้ให้ความช่วยเหลือรัฐในการดำเนินการตาม UPR recommendation ใน 5 ลักษณะ ได้แก่ การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการ ...
UPR OHCHR
21/03/2012

Statement by H.E. Mr. Sihasak Phuangketkeow Permanent Secretary Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand

... essential to the effectiveness and credibility of the Council. Second, we need to invest in the future through better prevention.... ... Council cannot do this alone. It should work in partnership with the OHCHR, treaty bodies, special procedures, civil society, including ... ... Council – more effective. We are now entering the second cycle of the review. The success of this process will depend in ... ... recommendations. Capacity building must therefore be part and parcel of the UPR process. The voluntary mid-term update is also important. It ...
06/03/2014
  relevance date