ค้นหา

 
Found: 4
Where: tags — UPR [x] Human Rights [x]

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ไทยได้รับ และคำมั่นโดยสมัครใจของไทยภายใต้กลไก UPR รอบที่ 2

... และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เข้าร่วมการรับรองรายงานผลการนำเสนอรายงาน Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ 2 ของไทยในช่วงการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 33 ณ นครเจนีวา ...

รายงาน UPR ฉบับกลางรอบ รอบที่ 1

... Thailand’s implementation of recommendations and voluntary pledges under the first cycle of the Universal Periodic Review 2012-2014 (Mid-term update) 1. Background Thailand presented its first national report on the human rights situation in the country at the 12th Session of the Universal Periodic Review (UPR) Working Group. The report was adopted at the 19th Session of the Human Rights Council... ... recommendations and voluntary pledges in addition to preparation of the mid-term and second UPR reports. The National Committee is chaired by Permanent Secretary for Foreign...
15/05/2019

Permanent Secretary for Foreign Affairs attends the 26th Session of the Human Rights Council

... of recommendations and voluntary pledges under the first cycle of the Universal Periodic Review (UPR) 2012 – 2014”, of which he highlighted Thailand’s three years progress on the UPR. The UPR serves as the HRC’s reviewing mechanism on overall human rights situation. Thailand is scheduled to present the report of the national UPR at the second cycle of the 25th UPR Working Group in 2016. Mr. Phuangketkeow, who was former President of the Human Rights Council for 2010 – 2011, took part in the debate on the Human Rights Mainstreaming in the Post - 2015 Development Agenda with Presidents of ...
12/06/2014

Statement by H.E. Mr. Sihasak Phuangketkeow Permanent Secretary Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand

... Thailand at the High-level Segment of the 25th Session of the Human Rights Council Geneva, 6 March 2014 * * * * * Madam Deputy ... ... essential to the effectiveness and credibility of the Council. Second, we need to invest in the future through better prevention.... ... Council – more effective. We are now entering the second cycle of the review. The success of this process will depend in ... ... recommendations. Capacity building must therefore be part and parcel of the UPR process. The voluntary mid-term update is also important. It ...
06/03/2014
  relevance date