ค้นหา

 
Found: 4
Where: tags — Human Rights [x] Second Cycle [x]

รายงาน UPR ฉบับกลางรอบ รอบที่ 1

... representatives from the National Human Rights Commission (NHRC), civil society and human rights experts. The Committee has met several times since May 2012 to discuss... ... implementation of our accepted recommendations and preparation of the mid-term and second UPR reports. In 2013, a national action plan was developed and distributed to government... ... monitor the government’s efforts in this regard. Thailand will go through the second cycle of the UPR at the 25th UPR Working Group in 2016. อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงาน...
15/05/2019

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ไทยได้รับ และคำมั่นโดยสมัครใจของไทยภายใต้กลไก UPR รอบที่ 2

... และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เข้าร่วมการรับรองรายงานผลการนำเสนอรายงาน Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ 2 ของไทยในช่วงการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 33 ณ นครเจนีวา ...

Permanent Secretary for Foreign Affairs attends the 26th Session of the Human Rights Council

... of recommendations and voluntary pledges under the first cycle of the Universal Periodic Review (UPR) 2012 – 2014”, of which he highlighted Thailand’s three years progress on the UPR. The UPR serves as the HRC’s reviewing mechanism on overall human rights situation. Thailand is scheduled to present the report of the national UPR at the second cycle of the 25th UPR Working Group in 2016. Mr. Phuangketkeow, who was former President of the Human Rights Council for 2010 – 2011, took part in the debate on the Human Rights Mainstreaming in the Post - 2015 Development Agenda with Presidents ...
12/06/2014

Statement by H.E. Mr. Sihasak Phuangketkeow Permanent Secretary Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand

... so-called crown jewel of the Council – more effective. We are now entering the second cycle of the review. The success of this process will depend in large part on... ... hundred recommendations. Capacity building must therefore be part and parcel of the UPR process. The voluntary mid-term update is also important. It should not be about... ... and need assistance and capacity building. Last but not least, we should consider how human rights should be reflected in the Post-2015 Development Agenda. Human rights-...
06/03/2014
  relevance date