ค้นหา

 
Found: 11
Where: tags — ไทย [x]

CED

อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ตราสารระหวางประทศ ด้านสิทธิมนุษยชน อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ... ... All Persons from Enforced Disappearance (CED) วัน/เดือน/ปี การเข้าเป็นภาคี ไทยลงนามแล้ว เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555 และอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อให้สัตยาบันเข้าเป็นภาคี ...
22/01/2016

CRC

... ไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวัติ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2549 และมีผลใช้บังคับกับไทย เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2549 พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ... ... ความเกี่ยวพันของเด็กในความขัดแย้งกันด้วยกำลังอาวุธ ตราสารระหวางประทศ ด้านสิทธิมนุษยชน พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ...
22/01/2016

CRPD

... ไทยเข้าเป็นภาคีโดยการให้สัตยาบัน เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 และมีผลใช้บังคับกับไทยเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2551 พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (Optional Protocol to the CRPD) ตราสารระหวางประทศ ด้านสิทธิมนุษยชน พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ ...
14/07/2017

ประเทศไทยลงนามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ

... ๒๕๕๕ นายนรชิต สิงหเสนี เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ได้ลงนามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันบุคคล ทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ... ... ซึ่งการลงนามอนุสัญญาฯ ถือเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของประเทศไทยที่จะไม่ดำเนินการใดๆ อันขัดต่อหลักการของอนุสัญญาฯ ...

CEDAW

... พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ตราสารระหวางประทศ ด้านสิทธิมนุษยชน พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ... ... โดยผู้ร้องเรียนอาจเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในนามของผู้ถูกละเมิดสิทธิได้ วัน/เดือน/ปี การเข้าเป็นภาคี ไทยเข้าเป็นภาคีโดยการให้สัตยาบัน เมื่อวันที่ ...
24/05/2016

ICESCR

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตราสารระหวางประทศ ด้านสิทธิมนุษยชน กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ ... ... กล่าวถึงการเข้าเป็นภาคีและการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของกติกา วัน/เดือน/ปี การเข้าเป็นภาคี ไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวัติ เมื่อวันที่ ...
29/01/2016

สนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชน - Core international human rights treaties

ตราสารระหวางประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ถือเป็นสนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประทศ ภายใต้สหประชาชาติ มีทั้งสิ้น 9 ฉบับ ดังนี้ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ... ... Protection of the Rights of Migrants Workers and Member of their Families หรือ CMW) ปัจจุบันประเทศไทยเข้าเป็นภาคีตราสารระหว่างประเทศหลักเหล่านี้แล้วทั้งสิ้น ...
10/02/2016

CAT

... ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี ตราสารระหวางประทศ ด้านสิทธิมนุษยชน อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน ... ... การแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของอนุสัญญาและการระงับข้อพิพาท วัน/เดือน/ปี การเข้าเป็นภาคี ไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวัติ เมื่อวันที่ ...
22/01/2016

คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการนำเสนอรายงานประเทศตามกลไก UPR รอบที่ 2 ณ นครเจนีวา

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 คณะผู้แทนไทยนำโดยนายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ... ... ได้นำเสนอรายงานการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยภายใต้กระบวนการ Universal ... ... ซึ่งรวมถึงการเข้าเป็นภาคีและการถอนข้อสงวนที่มีต่อตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่สำคัญ ... ... การปรับแก้กฎหมายภายในให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศหรือคำแนะนำของคณะกรรมการประจำตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ...

ICCPR

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ตราสารระหวางประทศ ด้านสิทธิมนุษยชน กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ... ... รวมทั้งการมีให้ตีความในการที่จะลิดรอนสิทธิที่จะใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ธรรมชาติิ วัน/เดือน/ปี การเข้าเป็นภาคี ไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวัติ เมื่อวันที่ ...
22/01/2016
Pages: 1 2 Next
  relevance date