ค้นหา

 
Found: 3
Where: tags — สิทธิมนุษยชน [x] การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ [x]

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศกล่าวปาฐกถาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของ AICHR เรื่องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ประเทศอาเซียนในการจัดทำรายงานรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน

... ปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวปาฐกถาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights AICHR) เรื่องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ประเทศอาเซียนในการจัดทำรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (UNIVERSAL PERIODIC REVIEW –UPR) ณ โรงแรม Rembrandt กรุงเทพฯ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถึงพัฒนาการของ AICHR ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคซึ่งมีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง ...

รายงานประเทศ

... รัฐบาลไทยได้ส่งรายงานการปฏิบัติตาม UPR ระยะกลางรอบโดยสมัครใจ ต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวช่วยใน ... ... รวมถึงรักษาไว้ซึ่งความสนใจในการผลักดันประเด็นภายใต้กลไก UPR ระหว่างการเสนอรายงานรอบแรกและรอบที่ 2 ประเทศไทยเชื่อว่าการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความช่วยเหลือทางวิชาการเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เกิดการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่มีประสิทธิภาพ ...
03/05/2017

รายงานประเทศ

... รัฐบาลไทยได้ส่งรายงานการปฏิบัติตาม UPR ระยะกลางรอบโดยสมัครใจ ต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวช่วยใน ... ... รวมถึงรักษาไว้ซึ่งความสนใจในการผลักดันประเด็นภายใต้กลไก UPR ระหว่างการเสนอรายงานรอบแรกและรอบที่ 2  ประเทศไทยเชื่อว่าการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความช่วยเหลือทางวิชาการเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เกิดการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่มีประสิทธิภาพ ...
23/05/2016
  relevance date