ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — วิษณุ เครืองาม [x] แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 [x]

สรุปคำกล่าวโดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี งานเปิดตัวแผนสิทธิมนุษยชนงชาติ ฉบบที3

... ได้จัดงานเปิดตัว “แผนสิทธิมนุษยชนงชาติ ... ... โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ... ... ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ใ้การรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแ่งสหประชาชาติ โดยได้ลงนามในกติกาและอนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 7 ฉบับ จาก 9 ฉบับ นอกจากนี้ ... ... นอกจากนั้นแผนสิทธิฯ ฉบบที3 ยังตอบประเด็นที่เคยเป็นข้อห่วงกังวลทั้งจากต่างประเทศและในสังคมไทยได้เกือบทุกข้อ ... ... คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแงชาติ ส่งเสริมสิทธิ ...
  relevance date