ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — คุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก [x]

... ประธานคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี (United Nations Commission on the Status of Women - CSW) สมัยที่ 59 ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ

... จากการเสนอชื่อของประเทศไทยนั้น โดยนางกานดาฯ ได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการเพื่อประชุมเตรียมการการประชุม CSW ... ... การส่งเสริมเศรษฐกิจสำหรับผู้หญิงและเด็กหญิง การลงทุนในเรื่องความเสมอภาคทางเพศและการเสริมพลังแก่ผู้หญิง เวทีอภิปรายในประเด็นที่สำคัญ ...
  relevance date