ค้นหา

 
Found: 3

CMW

อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานและสมาชิกในครอบครัว ไทยยังไม่ได้เข้าเป็นภาคี ย้อนกลับ
CMW
22/01/2016

สนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชน - Core international human rights treaties

... อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานและสมาชิกในครอบครัว (Convention on the Protection of the Rights of Migrants Workers and Member of their Families หรือ CMW) ปัจจุบันประเทศไทยเข้าเป็นภาคีตราสารระหว่างประเทศหลักเหล่านี้แล้วทั้งสิ้น 7 ฉบับ โดยไทยยังไม่ได้เข้าเป็นภาคี ...
10/02/2016

Thailand signs the International Convention on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance

... All Persons from Enforced Disappearance, this will be the eighth core international human rights treaty to which Thailand is a party. The International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (CMW) is the ninth and the only remaining instrument to which Thailand is not yet a signatory or a party.
09/01/2012
  relevance date