ค้นหา

 
Found: 13

ICCPR

... ข้อสงวน (Reservation) ไทยมีคำแถลงตีความใน 2 ประเด็นคือ (1) การใช้สิทธิการกำหนดเจตจำนงตนเอง ซึ่งไทยมิให้ตีความว่า ... ... พิธีสารเลือกรับของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (Optional Protocol to the ICCPR) ไทยยังไม่เข้าเป็นภาคี ...
22/01/2016

ไทยเข้าร่วมการประชุม Bali Democracy Forum ครั้งที่ 7

... ได้กล่าวยืนยันถึงความมุ่งมั่นและความเชื่อในค่านิยมประชาธิปไตยของไทย โดยแจ้งถึงพัฒนาการทางการเมืองในประเทศไทยในห้วงปีที่ผ่านมา ซึ่งประสบกับปัญหาความขัดแย้งและความสูญเสีย ... ... ความรับผิดชอบ หลักนิติธรรม และสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ การเผชิญและจัดการกับสิ่งท้าทายของประชาธิปไตยไม่ใช่เรื่องง่าย ...

การเสวนาเรื่อง พันธกรณีและการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ ...

... โดยมีประเด็นที่ได้รับความสนใจ อาทิ สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เสรีภาพในการแสดงความเห็น การต่อต้านการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย ... ... อีกทั้งสะท้อนกระบวนการที่เน้นการเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี การแสวงหาหุ้นส่วนในการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและเสริมสร้างขีดความสามารถด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศต่างๆ ...
02/05/2017

การนำเสนอรายงานด้วยวาจาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้กติกา ICCPR

... รวมถึงมาตรการที่ส่งผลให้เกิดข้อจำกัดด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองบางประการ โดยแนะนำให้ไทยพิจารณาผ่อนคลายตามลำดับต่อไป ... ... บรรยากาศการหารือเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และอยู่บนพื้นฐานของการแลกเปลี่ยนความเห็นเชิงวิชาการ การเข้าร่วมการรายงานดังกล่าวได้สะท้อนความมุ่งมั่นและเจตานารมณ์ของไทยในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ...
07/04/2017

การประชุม Bali Democracy Forum ครั้งที่ 8 ที่เกาะบาหลี อินโดนีเซีย

... การมีระบบการประเมินผลความคืบหน้าของการดำเนินการ และการรับมือพลวัตรใหม่ในโลก เช่น การแพร่หลายของ social media นอกจากนี้ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้ย้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการปฏิรูปประเทศ ... ... เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคด้านการพัฒนาประชาธิปไตยและการเมือง โดยเน้นการหารืออย่างเปิดกว้าง สร้างสรรค์ ...

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ไทยได้รับ และคำมั่นโดยสมัครใจของไทยภายใต้กลไก UPR รอบที่ 2

... การปรับปรุงกฎหมายภายในประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกและแผนสิทธิมนุษยชน ... ... การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของกลุ่มต่างๆ ในสังคม การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง กระบวนการยุติธรรม การอำนวยความยุติธรรม ...

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมระดับสูงของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 31 ณ นครเจนีวา

... การดำเนินการด้านการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการหลีกเลี่ยงการประณามและการทำให้เรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นประเด็นทางการเมือง อนึ่ง การประชุมครั้งนี้ มีผู้แทนระดับสูงของประเทศและองค์การระหว่างประเทศเข้าร่วม รวมทั้งสิ้น ...

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถ้อยเเถลงในที่ประชุม คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 34

... คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการแก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยคนเข้าเมืองและการจัดตั้งระบบคัดกรองเพื่อให้สามารถแยกกลุ่มและให้การดูแลผู้ที่จำเป็นต้องได้รับความคุ้มครองอย่างแท้จริงได้ดียิ่งขึ้น ... ... ที่รวมถึงความเท่าเทียมและการได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย การไม่เลือกปฏิบัติ การห้ามการทรมาน และเสรีภาพในการนับถือศาสนา ...
10/03/2017

กระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพจัดงานสานเสวนาการปฏิรูป "On the Path to Reform"

... ผู้แทนคณะทูตานุทูต และองค์การระหว่างประเทศ หารือในสามสาขาของการปฏิรูปได้แก่ การปฏิรูปการเมือง การบริหารราชการแผ่นดิน และการปกครองส่วนท้องถิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่า การเสวนาในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของอีกหลาย ๆ การประชุมที่กระทรวงการต่างประเทศจัดขึ้น ช่วยสนับสนุนและตอบสนองนโยบายหลักของรัฐบาลที่ให้มีการหารือจากทุกภาคส่วน ...

CEDAW

... กล่าวถึงความเท่าเทียมกันระหว่างบุรุษและสตรีในด้านการเมืองและการดำรงชีวิต เช่น สิทธิในการเลือกตั้ง ... ... การนำพันธกรณีไปปฏิบัติในระดับประเทศ ฯลฯ วัน/เดือน/ปี การเข้าเป็นภาคี ไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวัติ ...
24/05/2016
Pages: 1 2 Next
  relevance date