สุนทรพจน์

ถ้อยแถลงหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ในการนำเสนอรายงานประเทศไทยตามพันธกรณีภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ณ นครเจนีวา

Englist

ดูทั้งหมด